DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 9.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 13.00
Nedelje po dogovoru
Prazniki: zaprto
Rokodelski center Ribnica

TELEFON 01 / 836 11 04

info@rokodelskicenter-ribnica.si
Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
 
31 AVGUST 2015

Javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

Rokodelski center Ribnica

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl.US: UI-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: UI- 34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) in v skladu z 12. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/10, 47/11 in 49/13) objavlja Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (v nadaljevanju Javni zavod)

 

 

 Javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 - ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,

 - ima najmanj sedem let delovnih izkušenj,

 - pozna strokovno področje zavoda,

- ima opravljen izpit iz muzejske stroke,

- poleg slovenskega jezika mora aktivno obvladati najmanj en svetovni jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik,

 - ima vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. V kolikor kandidat izpita iz muzejske stroke nima, ga mora opraviti v enem letu od podpisa pogodbe, sicer mu delovno razmerje preneha.

 

 Prijava mora vsebovati:

- življenjepis,

- fotokopije: potrdilo o izobrazbi, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ter potrdilo o strokovnem izpitu,

- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev glede: zahtevanih delovnih izkušenj, poznavanja strokovnega področja dela, sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,

 - program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje,

 - izjavo kandidata o aktivnem znanju slovenščine, aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje drugega svetovnega jezika. Iz prijave mora biti razvidno, na kateri izobraževalni ustanovi si je zahtevano znanje o jezikih pridobil in vrsta izobraževanja.

Kandidat naj vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Ne odpiraj – prijava za direktorja zavoda« na naslov: Rokodelski center Ribnica (RCR), Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, in sicer do vključno 15.09.2015.

 Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Direktorja imenuje ustanovitelj javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta zavoda. Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene svet zavoda z direktorjem pogodbo o zaposlitvi. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica.

 

 

 Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega razpisa dobite vsak delovni dan na tel. 01 8361104 od 9. do 15. ure.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

                                                                           Javni zavod Rokodelski center Ribnica