DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 9.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 13.00
Nedelje po dogovoru
Prazniki: zaprto
Rokodelski center Ribnica

TELEFON 01 / 836 11 04

info@rokodelskicenter-ribnica.si
Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
 
29 MAREC 2019

Javno zbiranje ponudb za izvajanje gostinske storitve v poletnem času v Ribniškem gradu od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 z možnostjo podaljšanja

Rokodelski center Ribnica
Prikaz območja za opravljanje gostinske dejavnosti -območje GD

Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, v skladu z 49. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za izvajanje gostinske storitve v poletnem času v Ribniškem gradu od 1.5.2019 do 31.8.2019 z možnostjo podaljšanja

Vsebina:

1. Uvod
2. Predmet javnega razpisa
3. Osnovni pogoji
4. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)
5. Zavarovanje
6. Rok in način oddaje ponudbe
7. Izbira ponudnika
8. Sklenitev pogodbe
9. Obrazci in priloge


Marec 2019

 

1. UVOD
Rokodelski center Ribnica (v nadaljevanju: naročnik), s sedežem; Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, javno zbira ponudbe za izvajalca celotne gostinske dejavnosti v Ribniškem gradu v času od 1.5.2019 do 31.8. 2019 z možnostjo podaljšanja.
Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa od 1.4.2019 do 10.4.2019 na spletni strani Rokodelskega centra Ribnica (www.rokodelskicenter-ribnica.si), na sedežu Rokodelskega centra Ribnica (Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica). Kontaktna oseba za morebitna vprašanja je Maruša Divjak, E-naslov: tajnistvo@rokodelskicenter-ribnica.si
Zbiralec vlog je Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, davčna številka: 48383791, matična številka: 3824187000.


2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je oddaja dela grajskega dvorišča (v nadaljevanju: območje GD) v površini 250,00 m², za zagotovitev gostinske ponudbe v Ribniškem gradu v času od 1.5.2019 do 31.8.2019 z možnostjo podaljšanja. Območje, ki je predvideno za oddajo je razvidno iz slike zgoraj desno.


Ponudnik na območju GD zagotavlja celovito gostinsko ponudbo. Obratovalni čas gostinskega obrata ponudnik pripravlja samostojno, prilagoditi pa ga mora času prireditev, ki bodo potekale v letnem gledališču (petkovi grajski večeri, letni kino,… itd.). Ponuditi mora različne brezalkoholne pijače, različne vrste piva in vin, druge alkoholne pijače in napitke.
V kolikor izbrani prijavitelj želi, lahko obiskovalcem na vseh dogodkih skupaj s pijačo ponuja tudi jedi po lastnem izboru, vendar o tem predhodno obvesti organizatorja.
Glede na izkušnje iz preteklih let je skupno pričakovano število obiskovalcev cca 400 oseb na dogodek.


PROGRAMSKA IZHODIŠČA


V ponudbi naj se upošteva, da mora območje GD, kjer se bo izvajala gostinska dejavnost, izvajalec pripraviti prijetno in urejeno, ter vsebini in lokaciji primerno. Primer ureditve prostora izhaja iz Idejne zasnove razporeditve pohištva za manjšo kavarno na prostem, ki ga je pripravila Pol.na idej, Polona Pogorelc u.d.i.d in je priloga tega javnega poziva.


3. OSNOVNI POGOJI


Minimalni znesek, ki ga zahteva naročnik je 500 eur/mesec in predstavlja najemnino za območje GD in obratovalne stroške (vodo in elektriko).
Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja pogodbenega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti, odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in programom Občine Ribnica in njenih zavodov.
Izvajalec mora pred in med trajanjem pogodbenega razmerja na lastne stroške sam pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti.
Izvajalec mora redno vzdrževati najete območje GD, kjer se bo izvajala gostinska storitev, pri tem pa kriti stroške njihovega čiščenja, ter poskrbeti za odvoz odpadne embalaže.
Naročnik izvajalcu v uporabo ne nudi nobene opreme za izvajanje gostinske dejavnosti, daje pa na razpolago leseno hišico dimenzij cca. 4,00m x 3,00m. Izvajalec je sam dolžan zagotoviti ustrezno opremo in inventar za izvajanje gostinstva. Naročnik mora pridobiti tudi soglasje k ureditvi in namestitvi opreme – ZVKD (Zavod za kulturno dediščino).
Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila dovoljenega obratovalnega časa.
Obveznost ponudnika je, da poskrbi za celotno gostinsko ponudbo: zadostno število osebja in vso potrebno drugo infrastrukturo, potrebno za kvalitetno pripravo in izvedbo (stole, mize, posode za odlaganje smeti,…itd.).
Gostinska ponudba mora biti na razpolago ves čas trajanja dogodkov. Ponudnik mora zagotoviti, da bodo izpolnjeni vsi sanitarno-higienski predpisi, skladno z načeli sistema HACCP.


4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)


Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane dokumente.
- Veljaven cenik pijače in hrane iz katerega bo razvidna cena na enoto in raznolikost ponudbe,
- Izpolnjen obrazec (priloga 01): podatki o ponudniku,
- Ponudbo (priloga 03), v kateri navaja ponujeno participacijo,
- Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, s katero zagotavlja, da (priloga 02):
o sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
o ni posredoval zavajajočih podatkov,
o je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbene zahteve,
o pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
o pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa,
o pod kazensko in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno.
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjene dokumente, ki so lahko tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled), pri čemer se za izhodišče določitve starosti dokumentov upošteva rok za odpiranje ponudb.


5. ZAVAROVANJE


Pred podpisom pogodbe izbrani izvajalec vplača enkratno participacijo, oziroma znesek, ki ga bo izbrani izvajalec ponudil pri prijavi na razpis (mesečna najemnina), ki ga v primeru enostranskega odstopa izvajalca od pogodbe zadrži naročnik. Participacijo je dolžan izvajalec plačati vnaprej na podlagi računa, ki ga naročnik izstavi. Vplačana participacija se upošteva pri obračunu zadnje najemnine.


6. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE


Rokodelski center Ribnica bo obravnaval ponudbe, ki bodo priporočeno prispele do vključno 10.4.2019 do 12.00 ure na naslov: Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, ali bodo dostavljene osebno na naslov Rokodelskega centra Ribnica.
Na sprednji strani ovojnice mora biti napisano: PONUDBA ZA IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI v RIBNIŠKEM GRADU.
Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.
Ponudbe bo po preteku roka odprla in pregledala komisija. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku ponudnik ne bo obravnaval in jih bo vrnil ponudniku. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik pisno obvestil vse ponudnike.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki: 01 836 11 02 in e-naslovu: tajnistvo@rokodelskicenter-ribnica.si.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 5 dni po odpiranju vlog.


7. IZBIRA PONUDNIKA


Merilo ocenjevanja bo:
- višina ponujene najemne participacije, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, ki znaša 500 €/mesec (60%),
- raznolikost ponudbe pijače (20 %),
- dodatna ponudba toplih obrokov , priložiti je potrebno ceno, ter seznam jedi (20%).
Ponudnik, ki bo imel najnižjo ceno pri ponudbi, ter največjo raznolikost ponudbe, bo dobil najvišje odstotne točke za posamezno merilo. Izbran bo ponudnik, ki bo zbral najvišje število odstotnih točk.
Pogojev v ponudbi, ki so predmet meril po izteku roka za predložitev ponudb ni mogoče spreminjati.


8. SKLENITEV POGODBE


V 5 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, se smatra, da je odstopil od pogodbe.

 

Ribnica, 29. 3. 2019

 

Javni zavod Rokodelski center Ribnica, direktorica Polona Rigler Grm

 

Ponudbena dokumentacija

 

Idejna zasnova razporeditve pohištva za manjšo kavarno na prostem